Kwaliteit Waarborg Glas
 • ISO 14001

  ISO 14001 specificeert de eisen voor en milieumanagementsysteem die een organisatie in staat stellen beleid en doelstellingen te ontwikkelen en te implementeren, rekening houdend met wettelijke en andere eisen die de organisatie onderschrijft en met informatie over belangrijke milieuaspecten.
  ISO 14001 is van toepassing op de milieuaspecten die de organisatie identificeert als aspecten die zij kan beheersen en aspecten die zij kan beïnvloeden. ISO 14001 stelt geen specifieke criteria voor milieuprestaties.

  Een milieumanagementsysteem volgens ISO 14001 helpt organisaties om aan overheden, klanten, omwonenden en andere belanghebbenden (stakeholders) te laten zien dat op een serieuze manier aandacht wordt besteed aan de impact van de organisatie op het omringende leefmilieu. Op basis van ISO 14001 kan het milieumanagementsysteem van een organisatie door een onafhankelijke partij worden gecertificeerd.

  Goed milieumanagement wordt voor bedrijven steeds belangrijker. Niet alleen vanuit hun eigen maatschappelijke betrokkenheid, maar ook omdat dit door steeds meer klanten wordt vereist. Steeds meer overheidsorganisaties, zoals rijk, gemeenten en waterschappen, stellen duurzaamheideisen bij de inkoop van goederen en diensten en gaan de aanwezigheid van een ISO 14001-milieumanagementsysteem meewegen bij het selecteren van leveranciers.

   

  Bron: NEN